Generel information om Ådalens Privatskole

A-Å
Nedenstående kan læse om følgende:

Administration

Frikvarter

Sundhedsplejerske

Ansvarsforsikring

Fripladstilskud

Skolepenge

Badning

Frokost

Skoletandpleje

Befordringstilskud

Glemte sager

Sup. materialer

Computere

Lektier

Svømmeundervisning

Cykler

Luxuger

Terminsprøver

Elevrådet

Mobiltelefoner

Tilsyn

Ferier og fridage

Ordensregler

Udflugter

Forældremøder

Rengøring

Udmeldelse

Forældrebesøg

Rygning

Uddannelsesvejledning

Fotografering

Skolefritidsordning

Vedtægter

Fravær

Skoletrøjer

Årsprøver
Administration

Kontoret er åbent fra 8:00 til 14:00.


Ansvarsforsikring

Som hovedregel gælder det, at skader, der overgår en elev i skoletiden, og som må betegnes som hændeligt uheld, bæres af eleven og hjemmet, hvorfor vi anbefaler en ansvarsforsikring, familie forsikring mm.    

Hvis det uheldige sker, at et barn ødelægger et andet barns ejendele eller ødelægger noget på skolen, så er dette også indenfor hjemmets rammer, at det skal løses.

Skolen påtager sig intet ansvar overfor elevernes ejendele i tilfælde af tyveri, hærværk eller anden ødelæggelse. Det gælder også smykker, ure, cykler, kontanter, tøj, telefoner og andet elektronisk udstyr m.v.


Badning

Der er obligatorisk badning før og efter svømning og efter idræt. Fritagelse for badning gives ikke. Badning foregår som udgangspunkt afklædt, kønsopdelt, på samme tid og af sikkerhedsmæssige årsager under overværelse af en lærer af samme køn.

Elever, der på grund af sygdom er bedt fritaget for undervisningen i svømning og / eller idræt, er ikke dermed fritaget for skolegang og skal som hovedregel overvære timerne.


Befordringstilskud

Alle elever, der opfylder afstandskriterierne, kan ansøge om befordringstilskud én gang pr. skoleår. Ansøgningsfristen er primo oktober. Det tilskud, skolen modtager, fordeles blandt alle ansøgere ud fra zone antal. Udbetalingen vil finde sted i januar måned.
Afstandskriterierne er:
0.-3. kl.: 2,5-12,5 km
4.-6. kl.: 6,0-15 km
7.-9. kl.: 7,0-15 km


Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 forældre, som er valgt generalforsamlingen.

I bestyrelsen deltager desuden skoleleder, viceskoleleder og 2-3 medarbejderrepræsentanter, bemærk at de er uden stemmeret.


Bøger

De fleste af skolens materialer ligger online. Dog vil eleverne få udlånt enkelte bøger af skolen. Bortkomne eller beskadigede bøger skal erstattes.


Børnehaveklassen

At gå i børnehaveklasse er at gå i skole. Ud over faglige timer som fx dansk, matematik, engelsk og kreative fag, arbejder børnene med leg og andre udviklende aktiviteter såsom sproglig opmærksomhed og fysisk/musisk udfoldelse, som angivet i undervisningsministeriets fagplan.

Optagelse i børnehaveklassen sker normalt i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.


Computere

Alle elever får udleveret it udstyr af skolen.
0.-2. klasse: Tablets
3.-9. klasse: Bærbare computere:

Der opkræves ikke et IT-gebyr, da det er inkluderet i skolepengene.
Alle elever har adgang til Microsofts Office 365.

Nærmere information om vores udlånte computere og tablets findes HER.


Cykler

Alle cykler bedes parkeret i cykelstativerne.


Elevrådet

Elevrådet har mulighed for indflydelse på skolen. Det gør de gennem demokratiske processer, hvor de også lære om valg, mødeteknik og fremlæggelse.

Vi har 2 elevråd. Lille elevråd, som består af 2 repræsentanter fra hver af klasserne fra 0.-3. klasse og store elevråd som består af 2 repræsentanter fra hver af klasserne fra 4.-9. klasse. To af lærerne er elevrådskontaktlærer og deltager i elevrådets møder.


Ferier og fridage

Fremgår af skolens hjemmeside under kalender.

 

Forældresamtale og –møder

Der afholdes 2 årlige klasseforældremøder. Et i starten af skoleåret og et i foråret. 

I efteråret og foråret inviteres alle forældre til skole-hjemsamtaler/cafémøder. I bh-klasserne er der en tredje samtale kort tid efter skolestart.

Der afholdes 1 årlig klassefest/socialt arrangement.

 

Forældrebesøg

Et forældrebesøg er velkomment. Det skal aftales i god tid med læreren.


Fotografering

Eleverne fotograferes af et skolefotofirma i starten af skoleåret. Firmaet tilbyder forældrene at købe disse billeder, men der er ingen købetvang.


Fravær og fritagelse for undervisning

Fravær fra undervisningen fx i forbindelse med sygdom bekræftes af elevens værge via Forældreintra.

Fritagelse for undervisningen skal ske via besked i Forældreintra til klasselærer.

Ved fritagelse på mere end 2 dage sendes ansøgningen til skoleledelsen.

Der skal ansøges om fritagelse for undervisningen i god tid før fraværets begyndelse.

 

Frikvarter

Skolen har gårdvagter, som fører tilsyn i alle frikvarterer. I udgangspunktet er elever fra 0.-5. klasse ude i alle frikvarterer. Elever i 8.-9. klasse må forlade skolens område i frikvartererne, hvis de har tilladelse fra deres forældre.

 

Fripladstilskud

Det på finansloven afsatte beløb til friplads kan søges af forældre med en vis maksimal indtægt en gang pr. skoleår. Besked om dette tilgår alle hjem i starten af skoleåret via Forældreintra.

Ansøgningsfrist er primo september. Tilkendte tilskud udbetales i januar og juni måned.


Frokost

Der kan bestilles skolemad hos Kanpla – i samarbejde med Sundskolemad.
Opret en konto på kanpla.dk – eller i app’en.
Email: kontakt@kanpla.dk

Tlf: 39 39 30 09

Glemte ting

I skolen: Henvendelse til serviceleder/kontoret.

I SFO´en: Henvendelse i SFO’en.

Indmeldelse

En fra skoleledelsen holder et møde med den nye elev og dennes forældre. Hvis skole og hjem er enige om at eleven skal starte på skolen, sker det i en besøgsperiode på 14 dage. Finder alle parter, at besøgsperioden er forløbet tilfredsstillende, meldes eleven ind. 

Bemærk: Når eleverne starter i 0. klasse, så er klassedannelsen først endelig efter uge 42.  


Karaktergivning

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen 3 gange årligt i 7.-, 8.- og 9. klasserne.

 

Klasseantal

Der er to klasser på hver årgang fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Der optages højst 22 elever i hver klasse. Dog optages der 24 elever i 6. klasserne, for at undgå indmeldelse i udskolingen, hvis en elev efterfølgende går ud. På denne måde arbejdes der stadig med et gennemsnit på 22 elever pr. klasse i udskolingen.

 

Klassekasse

Der kan forventes en mindre opkrævning til klassekassen. Hvad beløbet bruges til, aftales af forældre og lærere.Klub

Skolen har en fritidsklub for elever fra skolens 4. og 5. årgang. Der er åbent for eleverne fra de har fri fra skole – kl. 16.00 mandag til fredag. 

På skolefridage er klubben lukket. Klubben har eget hus og benytter desuden skolens lokaler fx hallen.

Prisen for klub fremgår af skolens hjemmeside under takster og betaling.

 

Lejrskoler

Gennemføres i 0.-1. klasse med én overnatning, i 2. klasse med 2 overnatninger, i 4. klasse med 3 overnatninger, i 6. med 4 overnatninger og i 9. klasse med op til 5 overnatninger. Skolen giver et tilskud. Forældreandelen fremgår af takstbladet, som kan findes på skolens hjemmeside.

Lejrskoler er en del af skolens undervisning, hvorfor deltagelse er obligatorisk.

 

Lektier

Eleverne må på alle klassetrin regne med både mundtligt og skriftligt hjemmearbejde i rimeligt omfang. Skolen lægger vægt på, at eleverne møder velforberedte og til tiden for derigennem at opøve gode arbejdsvaner og ansvarlighed.

 

Luxuger

Der afholdes ca. 4 luxuger per skoleår. I luxugerne brydes det normale skema op, og der tilrettelægges faglærerdage, ekskursioner, samkøring af undervisning på tværs af klasser og årgange mm. I en af luxugerne (uge 41) arbejder alle årgange fra børnehaveklasserne til og med 8. klasserne med udvikling af sociale kompetencer.

 

Mobiltelefoner

Må anvendes i undervisningstiden, hvis læreren har givet lov, ellers skal de som udgangspunkt være på lydløs og ligge i tasken. Telefoner, der forstyrrer undervisningen, inddrages og kan afhentes på kontoret ved skoledagens afslutning.

 

Ordensregler

 • Vis hensyn, både når du færdes i skolen og på vejene.
 • Bøger skal bindes ind og holdes i orden.
 • Hvis en elev beskadiger eller mister noget af skolens materiel eller inventar, vil hjemmet blive draget økonomisk til ansvar.
 • Undervisningslokaler skal efterlades i ryddet og fejet stand.
 • Tobaksrygning, andre nikotinprodukter og energidrikke i skoletiden er forbudt.
 • Der må ikke tygges tyggegummi på skolens område
 • I frikvarterer og mellemtimer må ingen elever forlade skolens grund uden skolens tilladelse. I 8.- 9. klasse gives en tilladelse med forældrenes skriftlige samtykke, så eleverne kan forlade skolens grund i spisefrikvarteret.
 • Det er tilladt at spille bold i boldburet, på boldbanen og på den store græsplæne.
 • Der er udarbejdet særlige regler ved sne.
 • Mistede penge og værdigenstande erstattes ikke af skolen. Det tilrådes derfor, at disse ikke medbringes.
 • Skolen har intet ansvar for cykler og knallerter, der stilles på skolens område. Disse stilles derfor på eget ansvar.
 • Skolen har udarbejdet en trafikpolitik, som kan findes på skolens hjemmeside.


Rengøring

Vi lægger vægt på, at skolen er et pænt og rart sted at være. Eleverne hjælper derfor med at klargøre lokalerne, inden vores rengøringspersonale kommer.

Eleverne:

 • Tømmer papirkurven efter spisefrikvarteret og sidste time
 • Sætter stolene op efter sidste time
 • Duksene fejer gulv, tørrer borde af, lukker vinduer og slukker lys efter sidste time i lokalet

 

Rygning

Rygning er forbudt overalt på skolens område.

 

Skolefritidsordning

Skolen har en skolefritidsordning for elever fra skolens børnehaveklasse til og med 3. klasse. Fritidsordningen er åben fra 7:00 til 08:00 og fra 12:45 til 17:00 med få undtagelser (bl.a. mellem jul og nytår, grundlovsdag og en uge i sommerferien).

Fritidsordningen har selvstændig bygning og benytter den fælles samlingssal.

 

Skoletrøjer

Et par gange om året har man som elev og forældre mulighed for at købe en skoletrøje.


Sundhedsplejerske

Eleverne undersøges af sundhedsplejersken jævnligt i løbet af deres tid på skolen.


Skolepenge

Se takstblad på hjemmesiden.

 

Skoletandpleje

Foregår i elevernes hjemkommuner.

 

Supplerende materialer

Eksempelvis lineal, trekant, vinkelmåler, lommeregner, passer og lignende anskaffes af eleven selv. Lærerne giver besked om hvilke supplerende materialer, eleven har brug for.

 

Svømmeundervisning

Eleverne fra 4.– 5. klasse har svømning. Undervisningen varetages af skolens egne svømmelærere i Ishøj Svømmehal. I starten af skoleåret undervises eleverne i, hvordan de transporterer sig til og fra svømmehallen. Når denne undervisning har foregået, forventes det at eleverne selv kan komme til og fra svømning.

 

Terminsprøver

I løbet af 8. og 9. klasse har eleverne terminsprøver for at afprøve og lære, hvordan de skal forholde sig til de endelige prøver.

 

Tilsyn

Det eksterne tilsyn med skolens undervisning i dansk, matematik og engelsk varetages af en person valgt af skolens generalforsamling. Den nuværende tilsynsfører hedder Iben Lindemark.

 

Udflugter

Vi prioriterer, at klasserne kommer på udflugter i løbet af hvert skoleår.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af såvel skole, SFO som klub skal ske skriftligt til den 1. i en måned med mindst 2 måneders varsel. Der opkræves fuld betaling af skolepenge i opsigelsesperioden. 9. klasses elever udmeldes automatisk.

 

Uddannelsesvejledning og undervisning i uddannelse og job

Finder sted i 6.-9. klasse. Skolens uddannelsesvejleder hedder Carsten Oddershede og kan træffes på Forældreintra, Teams eller på telefon: 31232831.

 

Vedtægter

Skolens gældende vedtægter kan ses på hjemmesiden. De udleveres endvidere på kontoret.

 

Årsprøver

Ud over folkeskolens afgangsprøve i 8. og 9. klasse afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver i 8. klasse.