Ressourcecenter

Nedenstående finder du information om Ådalens Ressourcecenter

Mål og indholdsbeskrivelse af Ådalens Ressourcecenter

På Ådalens Privatskole vil vi gerne give eleverne de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Derfor er det også vigtigt for os, at vores Ressourcecenter hele tiden er i udvikling, og at vi orienterer os mod ny viden på det specialpædagogiske område. Ressourcecenteret er et fagligt team og forum bestående af skolens pædagogiske leder, specialundervisningslærere, læringsvejledere og LKT-team.


Ressourcecenteret tilbyder faglig og pædagogisk sparring til lærere og pædagoger og er, i samarbejde med lærerne, ansvarlig for den undervisning, der ligger ud over skolens primære tilbud i undervisningen. Ressourcecenteret har et løbende samarbejde med PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i Ishøj).

Det er ligeledes formålet at kunne agere som et ressourcecenter for både elever, personale og forældre i forhold til trivsel, supplerende undervisning og inklusion.

Ressourcecenteret har en lang række forskellige tilbud, der kan benyttes efter behov.  

Vores målsætning er både at skabe inkluderende læringsmiljøer, og klæde lærerne fagligt på til denne opgave, samt at bidrage til, at de elever der henvises til ressourcecenteret får udviklet deres faglige og personlige kompetencer, og dermed styrket deres selvværd og tro på egne evner.


Formål:
Med udgangspunkt i Ådalens Privatskoles vision om trivsel og høj faglig udvikling for den enkelte elev, arbejdes der på at:

 • alle elever er integreret i skolens faglige og sociale kultur

 • forebygge frem for at helbrede

 • koordinere og understøtte tidlig indsats i forhold til elever, der støder på faglige eller sociale udfordringer

Mål:
At sikre alle elevers faglige og sociale udvikling ved en koordineret målrettet indsats.


Ressourcecenteret arbejder inden for de følgende områder:

 • Den forebyggende indsats:
  Ressourcecenteret sætter ind med tidlig indsats for at sikre, at alle elever er på det faglige niveau, der forventes på den pågældende årgang. Det betyder, at der arbejdes målrettet indenfor dansk og matematik, hvor ressourcecenteret i samarbejde med klassens lærere, planlægger og gennemfører forskellige kurser og specifikke indsatsområder.

 • Støtteundervisning:
  Ressourcecenteret arbejder med støtteundervisning til elever, der er i faglige vanskeligheder, inden for dansk, DSA og matematik. Støtteundervisningen kan tilbydes som individuel undervisning, holdundervisning eller som hjælp i klassen. På baggrund af de standardiserede prøver og den daglige undervisning vurderer lærere og årgangsteam, om elever skal indstilles til støtteundervisning, og den enkelte indstilling vurderes af ressourceteamet.

 • LKT – Læring, Kontakt og Trivsel:
  I særlige tilfælde tilbyder ressourcecenteret, i samarbejde med klassens lærere, støtte til elever med sociale- og adfærdsmæssige udfordringer. Støtten kan foregå individuelt eller i klassen, hvis dette er nødvendigt. Indstillinger af elever til LKT udarbejdes af lærere og årgangsteam, og den enkelte indstilling vurderes af ressourceteamet.

 • Ordblindeindsats:

Der kan testes for ordblindhed med Undervisningsministeriets Ordblindetest i marts, april, maj og juni måned. Der testes tidligst for ordblindhed i 3. klasse. Elever, hvor der er begrundet mistanke vil blive testet med Undervisningsministeriets Ordblindetest. Dette sker kun med forældrenes samtykke. Hvis elever bliver testet ordblinde, ansøger skolen om de hjælpemidler, som ordblindeelever skal bruge for at kompensere for deres vanskeligheder vha. teknologiske hjælpemidler.


Elever der testes ordblinde vil blive tilbudt ekstra undervisning. I begyndelsen vil ekstra undervisningen hovedsageligt have til formål, at eleverne bliver fortrolige med deres hjælpemidler. Når eleverne er i udskolingen, er målet, at de skal kunne deltage i den almindelige undervisning ved brug af deres hjælpemidler. Der arbejdes nu henimod, at eleverne kan anvende deres hjælpemidler til terminsprøver og eksamener.